====== =======
ขอบคุณ...ที่แวะเยี่ยมชม...บล็อกโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ค่ะ

วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รวมบุคลากรโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมเรียงลำดับตามกลุ่มสาระฯ

รวมบุคลากรโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
เรียงลำดับตามกลุ่มสาระฯ

ดร.สุพล วรรณจู

นายเปรม ศักดิ์เทวินทร์
 เกษียณอายุราชการ ปี 2560

นางณปภัชสายคำพันธ์
 รับตำแหน่ง รก.ผอ.ฝ่ายวิขาการ (ต่อจาก อ.สุวิทย์ มากดี ที่เกษียณอายุราชการปี 2560)

นางสาวพัชรี แซ่ตัง


นายสุวิทย์ สิงห์ดง


นายทวีคูณ พันพิพัฒน์

นายทวีศักดิ์ ศรีกุล
 เกษียณอายุราชการ ปี 2560


นางสุนันทา เรืองทุม

นางชณัฐดา ผาคำ
 รับตำแหน่ง รก.ผอ.ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน (ต่อจาก อ.ถนอม บุญประสงค์ ที่เกษียณอายุราชการปี 2558)
นางสาวิตรี นามวงศ์
 รับตำแหน่ง รก.ผอ.แผนงานและประกันคุณภาพ 
(ต่อจาก อ.ปกิรนัน นามจ้นทรา สอบได้รอง ผอ.รับตำแหน่งที่ รร.ยางชุมน้อย ปี 2559)
นายสิทธิพร จินาวัลย์
 เกษียณอายุราชการ ปี 2560


นางสุกัญญา ภิญโญ


นางบุษยพรรษ ริมหนองอ่าง


นางกนกวลัย รัตรีพันธ์

นางชุติมา สมานสิทธิ์
 เกษียณอายุ ปี พ.ศ. 2559

นายสุวิทย์ มากดี
 เกษียณอายุราชการ ปี 2560


นางนันทยา ดีพูน


นางสุบิน ศรภักดี

ครูปู-นางสาวสายใจ เรืองศรี
สอบบรรจุได้ครูวิกฤติ >> ที่ รร. กุดเมืองฮาม ศรีสะเกษ


นางศิริรัตน์ มากดี
เกษียณอายุ ปี พ.ศ. 2559


นางณปภัช สายคำพันธ์


นางสมถวิล มาลัย


นายภาดา กันยามัย


นางมณีรัตน์ จันทร์หมื่น


นางมัณฑนา สิงห์สุข


นายประสิทธิ์ เชื้อไชย
เกษียณอายุราชการ ปี 2560

นางนิตยา วงศ์หลวง

นางสาวสุมาลี ดีสาระ
 สอบบรรจุได้ >> โรงเรียนบ้านจิกสังข์ทอง อบจ.ศก.


นางชณัฐดา ผาคำ


นางสมพร นาคถมยา

นางเยาวลักษณ์ น้อยมิ่ง
 ขอย้ายได้ไป รร.สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ


นายเอกอนันต์ ศรีเสมอบุญญฤทธิ์

นายทวีศักดิ์ ศรีกุล
 เกษียณอายุราชการ ปี 2560


นายสุวิทย์ สิงห์ดง


นายพิริยะ หัดประโคน


นางสุนันทา เรืองทุม

นายสมจิตร จวนเกาะ
 ลาออกจากราชการ ปี พ.ศ. 2559


นายทวีคูณ พันพิพัฒน์

นางพนมนุช ศิริภูล


นางสาวิตรี นามวงศ์


นายพสิษฐ์ สุวรรณพงษ์


นางสาวพัชรี แซ่ตัง


นายมงคล สมาน


นางสาวพรทิวา รสสุนทร

นางนวลลออ สังข์นุช
 เกษียณอายุ ปี พ.ศ. 2558


นางปรียา ศักดิ์เทวินทร์

นางกรรณิการ์ วงศ์จินดา
 เกษียณอายุ ปี พ.ศ. 2558


นางสาวธัญญ์ จำรูญศรี

นายเด่นโชค ขุนพันธฺ์
 ขอย้ายได้ไป รร.สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ

นางจินตนา เดชวัน
 ลาออกจากราชการ ปี พ.ศ. 2559

นางสาวถนอม บุญประสงค์
 เกษียณอายุ ปี พ.ศ. 2558

นายปกิรนัน นามจันทรา
 สอบเลื่อนตำแหน่งเป็นรอง ผอ.ได้ไป รร.ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ ปี 2559


นางสาวทัศนีย์ ทวีธรรม

ครูต้น-นางสาวสิริมนต์ เอี่ยมธนวินท์
ปี 2557-ย้ายไปเป็นพัสดุที่ รร.วัดหลวงวิทยา 

นายวิรัตน์ เขตนิมิตร
 เกษียณอายุ ปี พ.ศ. 2557

นายสนิท ทวีศรี
 เกษียณอายุ ปี พ.ศ. 2558

นายอนันทยา ภูมีนางนันทิยา วรสา


นางจิราภรณ์ โมทะจิตร


1 ความคิดเห็น: